Kashmir

Haj 2024 Provisional Selection List Announced

SRINAGAR (KIMS) — The Jammu and Kashmir State Haj Committee on Monday announced the Provisional Selection List for 1445 (H) – 2024 Haj pilgrims.

To check the Provisional Selection List, you can Download PDF here. — (KIMS)